ناوگان خطوط هوایی ایران متشکل از پانزده شرکت هواپیمایی است.

جدول ناوگان هوایی ایران

شرکت هواپیمایی سال تاسیس تعداد هواپیما فعال زمین گیر میانگین سن ناوگان
ایران ایر ۱۳۲۳ ۴۷ فروند ۲۷ فروند ۲۰ فروند ۲۵/۴ سال
هواپیمایی ماهان ۱۳۷۱ ۶۲ فروند ۵۱ فروند ۱۱ فروند ۲۲/۴ سال
هواپیمایی آسمان ۱۳۵۹ ۲۸ فروند ۱۸ فروند ۱۰ فروند ۲۳/۱ سال
هواپیمایی زاگرس ۱۳۸۴ ۱۹ فروند ۱۹ فروند ۰ فروند ۲۳/۹ سال
هواپیمایی قشم ۱۳۷۲ ۱۸ فروند ۱۷ فروند ۱ فروند ۱۹/۶ سال
هواپیمایی ایران ایرتور ۱۳۵۱ ۸ فروند ۷ فروند ۱ فروند ۲۳/۲ سال
کیش ایر ۱۳۶۷ 12 فروند 11فروند 1فروند ۲۲/۸ سال
هواپیمایی کاسپین ۱۳۷۲ ۸ فروند ۸ فروند ۰ فروند ۲۱/۸ سال
هواپیمایی تابان ۱۳۸۵ ۹ فروند ۹ فروند ۰ فروند ۱۹/۸ سال
هواپیمایی آتا ۱۳۸۷ ۹ فروند ۹ فروند ۰ فروند ۲۲/۳ سال
هواپیمایی اترک ۱۳۹۱ ۲ فروند ۲ فروند ۰ فروند ۲۲/۱ سال
هواپیمایی هسا ۱۳۸۸ ۶ فروند ۰ فروند ۶ فروند ۴/۵ سال
هواپیمایی معراج ۱۳۸۹ ۵ فروند ۵ فروند ۰ فروند ۱۷/۵ سال
هواپیمایی آریا ۱۳۷۰ ۸ فروند ۸ فروند ۰ فروند ۲۱ سال
هواپیمایی نفت ایران ۱۳۷۰ ۸ فروند ۸ فروند ۰ فروند ۲۱ سال
هواپیمایی سپهران 1394 3 فروند 3 فروند 0 فروند  

منابع

  • وب گاه اطلاع رسانی سازمان هواپیمایی کشوری